img 336x290 07

Socialt ansvar

EN ANSVARSTAGANDE OCH STIMULERANDE ARBETSGIVARE

Pidabs långsiktiga mål är att bidra till ett bättre samhälle genom att agera ansvarstagande och vara en stimulerande arbetsgivare. I organisationen finns en bra mix av erfarna ingenjörer och ingenjörer med ny kunskap.

En viktig faktor för en framgångsrik verksamhet är en organisation präglad av mångfald. Olika bakgrund, personliga förutsättningar och yrkesmässiga erfarenheter berikar vår gemensamma arbetsplats.
Det föder diskussioner och nytänkande. Det gillar vi och det har vi nytta av.

 

Konkreta saker vi arbetar med är:
Vi satsar på unga som är engagerade, nyfikna och kunniga men saknar arbetslivserfarenhet.

Vi har ett aktivt mentorskap. Våra oerfarna ingenjörer får ta eget ansvar men har alltid en egen mentor tillhands som stöd.

Vi vet att olika personliga förutsättningar och ursprung berikar vår arbetsplats. Vi anställer därför utifrån mångfaldsprinciper. Olikheter är bra. Det skapar dynamik och berikar. Både professionellt och socialt i samverkan på arbetet.

Vi har stort fokus på kompetensutveckling.

Ny kunskap och kunskapsöverföring kan inte betonas nog. Som företag är vi helt beroende av våra medarbetares kompetens och engagemang.

Det är en utmaning att få uppdrag som engagerar och möjliggör kunskapsöverföring. Det är samtidigt en utmaning att skapa förutsättningar för en naturlig kunskapsöverföring i organisationen.

Vi strävar efter att köpa produkter och tjänster som gynnar sociala behov. Detta gör vi genom att stödja socialt arbetande organisationer som till exempel Räddningsmissionen.

img 336x290 08

Miljöansvar

LIVSTIDSKOSTNAD OCH LIVSTIDSVINST I ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV.

Vår största möjlighet att bidra till en hållbar miljö är att försöka minimera miljöpåverkan i de uppdrag vi utför för våra kunder. Pidab arbetar därför aktivt för att ha ett långsiktigt synsätt.

Våra ledord i det externa miljöarbetet är låg livstidskostnad och livstidsvinst. Detta är det synsätt vi utgår från för att hitta driftsäkra, energieffektiva och ekonomiskt hållbara processtekniklösningar för våra kunder.

Målsättningen är att föreslå tillförlitliga lösningar som gör att våra uppdragsgivare i största möjliga mån kan undvika kostsamma driftstörningar och stillestånd i processanläggningen. Vi söker aktivt uppdrag med en tydlig miljöprofil. Under de senaste åren har vi exempelvis haft förmånen att få delta i projekt där vi med framgång utnyttjat vår nischkompetens inom pyrolys som en modern återvinningsteknik.

Det interna miljöarbetet utgår från:
Vi låter livstidskostnad och kvalitet styra när vi köper in produktionshjälpmedel som exempelvis datorer och telefoner.

Vi använder uppladdningsbara batterier i våra instrument och i annan batteridriven utrustning.

Vi väljer video- och telefonkonferenser.

Våra konferensrum är utrustade med teknisk utrustning som möjliggör videokonferenser. Vi har regelbundet videomöten med samarbetspartners och kunder.

Vi delar istället för att äga.

Pidab har två miljöklassade poolbilar som alla kan boka och låna under icke arbetstid.

Vi minskar vårt avfall och motverkar slit och släng.

Vi utvecklar nya produkter för en bättre miljö.

img 336x290 09

Reko arbetsplats

ÖPPENHET OCH TRANSPARENS

För oss som arbetsgivare är öppenhet och transparens grunden i verksamheten. Samtidigt vill vi att alla som arbetar hos oss också skall vara öppna, delaktiga, bidra och säga vad de tycker.

Vi har så lite hemligheter som möjligt för våra medarbetare. Vi informerar alltid och snabbt om både positiva och negativa händelser. Vi berättar exempelvis kontinuerligt om uppdrag vi offererar och hur försäljningsarbetet fortlöper.

På samma sätt är vi öppna med företagets utveckling i andra frågor. Detta skapar engagemang och många nya idéer kan födas.

Konkret innebär en reko arbetsplats för oss att:
Vi främjar lärande och personlig utveckling.

Vi uppmuntrar all form av vidareutbildning. Vi anordnar regelbundet internutbildningar där vi lär av varandra.

Vi bekostar eller stödjer även utbildningar och seminarier som inte direkt är till nytta för vår verksamhet men som ligger i våra medarbetares privata intressesfärer.

Vi främjar fysisk och psykisk hälsa.

Vi uppmuntrar till och utmanar varandra i fysiska aktiviteter där vi oftast kombinerar motion med social gemenskap.

Vi har en struktur för att lyfta fram åsikter. Lyhördhet och att ha ”högt i tak” är en självklarhet för oss.

Vi investerar mycket i våra medarbetare. Trivsel är helt avgörande för att vi långsiktigt ska kunna behålla våra medarbetare. Lyhördhet, medbestämmande och kommunikation i organisationen kan inte överskattas.